Збор твораў у 25 тамах [be]

Описание

Выданне Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ў дваццаці пяці тамах каардынуе філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Гэта першае найбольш поўнае навукова-каментаванае выданне творчай спадчыны У. Караткевіча. У папярэдняе выданне твораў пісьменніка (Збор твораў у 8 т., 1987–1991) уключана пераважная большасць мастацкіх твораў, значная частка літаратурна-крытычных і публіцыстычных артыкулаў. Вопыт падрыхтоўкі згаданага выдання, а таксама зборніка перакладаў У. Караткевіча "Галасы маіх сяброў" (1993), кнігі "Творы" (1996), куды былі ўключаны творы, якія не друкаваліся пры жыцці пісьменніка, кнігі яго малюнкаў "Свет вачыма Караткевіча" (2006), кнігі "Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы" (2010), яго эпісталярнай спадчыны і дзённікаў будзе творча пераасэнсаваны і выкарыстаны ў новым Зборы твораў з улікам дасягненняў сучаснага літаратуразнаўства, тэарэтычнай і эдыцыйнай практыкі апошніх гадоў. У выніку нанова праведзенай навуковай працы, збору і вывучэння разнастайнага матэрыялу, франтальнай зверкі ўсіх вядомых на гэты час рукапісных і друкаваных крыніц дваццаціпяцітомны Збор твораў будзе значна папоўнены творамі, што засталіся неапублікаванымі ці друкаваліся ў асобных і перыядычных выданнях. Асабліва павялічыцца корпус выдання за кошт тэле- і радыёвыступленняў, перакладаў, эпісталярыя, сцэнарыяў дакументальных і мастацкіх фільмаў, лібрэта, малюнкаў, дзённікаў, дарчых надпісаў, варыянтаў і розначытанняў, разгорнутага і змястоўнага каментарыя.

Адметнасць гэтага выдання ў тым, што да яго прыкладаюцца два CD-дыскі: на першым змешчаны вершы і песні ў выкананні У. Караткевіча, на другім — яго выступленні на радыё і тэлебачанні, у Саюзе пісьменнікаў Беларусі, здымкі ў мастацкім фільме "Жыціе і ўзнясенне Юрася Братчыка" ("Хрыстос прызямліўся ў Гародні").

За асноўны тэкст прыняты прыжыццёвыя выданні твораў У. Караткевіча. Неапублікаваныя пры жыцці аўтара творы друкуюцца па рукапісах.

Пры падрыхтоўцы выдання будуць удакладнены даты напісання і крыніцы першай публікацыі твораў, выпраўлены недакладнасці, значна пашыраны гісторыка-тэксталалагічны і рэальны каментарый.

У разгорнутай прадмове да выдання і пасляслоўях да адпаведных тамоў будзе дадзена характарыстыка творчасці У. Караткевіча, раскрыта ідэйна-тэматычная і жанрава-стылёвая разнастайнасць яго твораў, вызначана месца пісьменніка ў беларускай і сусветнай літаратурах.

У аснову выдання пакладзены жанрава-храналагічны прынцып:

т. 1–2 — паэзія;

т. 3 — 10 — проза;

т. 11 — драматургія;

т. 12–13 — публіцыстыка, эсэістыка, літаратурная крытыка, інтэрв’ю, выступленні;

т. 14 — пераклады і аўтапераклады;

т. 15–17 — сцэнарыі дакументальных і мастацкіх фільмаў, лібрэта;

т. 18–19 — лісты;

т. 20 — малюнкі;

т. 21–22 — дзённікі, запісныя кніжкі;

т. 23–24 — дарчыя надпісы, новыя знаходкі;

т. 25 — дапаўненні да папярэдніх тамоў, летапіс жыцця і творчасці, алфавітны даведнік, імянны паказальнік. Да тома прыкладаецца дыск электроннай бібліятэкі твораў У. Караткевіча.

У каментарыях да кожнага твора падаюцца звесткі пра асноўную крыніцу тэксту, месца першай публікацыі, усе вядомыя на час падрыхтоўкі рукапісныя і машынапісныя крыніцы і датаванне твора. Каментарыі змяшчаюць інфармацыю пра гісторыю тэксту твора, прататыпы, водгукі пра пісьменніка яго сучаснікаў. Каментуюцца рэаліі тэксту: цытаты з твораў іншых аўтараў, гісторыка-культурныя падзеі, згаданыя ў творах, імёны гістарычных асоб і інш.

У кожным томе змешчаны алфавітны даведнік твораў. Агульны алфавітны даведнік твораў, агульны імянны паказальнік змешчаны ў 25 томе.


Показывать:
Збор твораў у 25 тамах [be]
X